Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? Je vindt de informatie hier.

Schooltijden, vakanties en belangrijke data

Maandag tot en met vrijdag   08.30 – 14.30 uur. De deur gaat open om 08.20 uur. Minimale onderwijstijd voor het VSO is 1000 uur per jaar. Leerlingen van het VSO De Heldring krijgen 1008,25 uur onderwijs per jaar.

Verlof/verzuim

De leerlingen moeten in geval van ziekte of verzuim altijd door de ouders afgemeld worden. Dit dient voor 9.00 uur te gebeuren. Indien ouders extra verlof willen, moet dit schriftelijk worden aangevraagd bij de directie. Verlof wordt niet toegekend twee weken voor en na de zomer- en kerstvakantie!

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan sommige dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie vanuit de school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit, bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op ondersteuning van de interne contactpersoon. Dit zijn Marjolein de Bot en Luiz Coelho. De interne contactpersoon is er voor u, luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen.

U kunt desgewenst ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon integriteit voor verdere ondersteuning.

Bernadette Hes
06-255 384 58
bernadettehes@gmail.com
in-b-tweenadvies.nl

Als u er met school niet uitkomt, of als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie. De klachtenregeling Stichting Kolom is op te vragen bij de schoolleiding, interne contactpersoon en is te vinden op www.stichtingkolom.nl.

U kunt tevens terecht bij de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs.

Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
070 3861697
info@gcbo.nl

De volledige klachtenregeling waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, staat op de website van Kolom.

De schoolleiding, interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen.

Bij klachten van ouders en leerlingen waarbij mogelijk sprake is van een zedendelict door een medewerker van de school zal het schoolbestuur dit melden bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie.

Voor een onafhankelijk advies over ongewenste omgangsvormen, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur 0900-1113111, onderwijsinspectie.nl

Deze inspecteur stelt vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Wanneer een zedendelict vermoed wordt, is het schoolbestuur verplicht om aangifte te doen.