Wat bieden wij

ZMLK-onderwijs is speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (IQ lager dan 55 ) met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het (V)SO ZMLK geeft onderwijs aan leerlingen die specialistische en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Het onderwijs is gericht op het voorbereiden op zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en invullen van de vrije tijd.

De leerlingen krijgen praktische lessen ter voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. Er is een gevarieerd lesaanbod, gericht op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied.  Kunst en cultuur staan hoog in het vaandel. Een (V)SO-school biedt leerlingen  structuur, veiligheid en gaat uit van een positieve benadering.

Het accent ligt op het herkennen van talenten en het benadrukken van kwaliteiten. Scholen voor (V)SO beschrijven in een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling welk passend einddoel ze voor die leerling willen halen. Dat kan zijn:

  • een diploma halen
  • uitstroom naar werk
  • uitstroom naar dagbesteding

ZMLK-onderwijs is een vorm van (V)SO en valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar, gericht op wonen, werken en vrije tijd.

Lesaanbod

Het onderwijs is gericht op de toekomst. Wonen, werken en vrije tijd zijn de belangrijkste thema’s. Het lesprogramma wordt hierop aangepast. Voor iedere groep is een toegespitst arrangement van leerdoelen en leerstof beschreven, passend bij het streefniveau en het uitstroomperspectief van de leerlingen. 

Praktijk

Ons onderwijsaanbod is erop gericht om de leerlingen op praktisch gebied zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren. Het gaat o.a. om boodschappen doen, veilig deelnemen in het verkeer, maar ook om huishoudelijke taken.

Theorie

Voor iedere groep is een toegespitst arrangement van leerdoelen en leerstof beschreven, passend bij het streefniveau en het uitstroomperspectief van de leerlingen. De leerkracht kiest doelen waaraan in een periode van zes tot acht weken gewerkt gaat worden.

Opbrengsten

Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van de resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de gewenste opbrengsten zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid. 

Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is bewustwording een vereiste. Die opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.

Opbrengstgericht werken heeft hoge verwachtingen van de kinderen en gaat uit van doelgericht werken. Dat is van belang op alle niveaus binnen de school, dus niet alleen de leerkracht, maar ook het management team. Voor de leerkracht betekent doelgericht werken onder andere dat hij de doelen op groepsniveau formuleert en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren.