Wij bieden specialistisch onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar. Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt passend werk voor iedere leerling gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief burgerschap.

Medezeggenschapsraad

De MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid over een aantal belangrijke zaken die het personeel en de ouders betreffen: bijvoorbeeld verandering van schooltijden, de schoolbegroting en veranderingen op onderwijskundig gebied. Zowel de locatie West als de locatie Noord heeft een MR. De beide raden hebben twee ouders en twee personeelsleden en vergaderen gezamenlijk. De directie is op uitnodiging aanwezig.

De MR vergadert gemiddeld vier keer per jaar en maakt elk jaar een jaarverslag en een planning voor het komende schooljaar. Voor alle scholen die onder het bestuur vallen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Heeft u een vraag voor de MR, of wilt u een onderwerp dat de MR aangaat inbrengen? Dan kunt u de MR bereiken op het volgende e-mailadres: mr@deheldringschool.nl

Schoolgids

Ouders

Contacten met ouders vinden wij belangrijk. De beste schoolresultaten worden bereikt bij een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouders worden een aantal keer per jaar uitgenodigd voor o.a. informatie over het schoolprogramma en voor rapportbesprekingen.

Ouderbijeenkomsten
De school organiseert een aantal informatieavonden met interessante thema’s. De data hiervoor vindt u in de plankalender, in de schoolgids, Parro en in de kalender op deze site.

School veiligheidsplan

In de school wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke veiligheid. Er zijn zeven mensen opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV). De BHV’ers bekwamen zich in het leidinggeven bij calamiteiten, de bestrijding daarvan, EHBO en evacuatie. Een veiligheidsplan ligt ter inzage bij de directie.