Het niveau op een VSO school is zeer divers. Het taalaanbod wordt afgestemd op het niveau van de leerling. Ook moet er worden gekeken naar het uitstroomprofiel. In het OPP worden de leerdoelen per leerling bepaald. In algemene zin kunnen we zeggen dat het aanbod altijd betekenisvol moet zijn.

Woordenschat

De woordenschatlessen worden dagelijks gegeven binnen de eigen stamgroep. Het niveau van de leerlingen is meestal zeer divers. Om onderwijs op maat te kunnen bieden maken we gebruik van DGM (Denkstimulerende gespreksmethodiek). De leerkracht houdt in de vraagstelling rekening met het denk- en abstractieniveau van de leerling. Om dit te kunnen bereiken heb je fysieke materialen nodig. Dit doen we door gebruik te maken van thematafels en verteltassen. Elke week worden 5 woorden aangeboden. Deze woorden hangen samen met een schoolbreed thema. De woorden worden geselecteerd via digiwak.nl. Het niveau wordt bepaald door het Peabody gemiddelde van je groep.

Taalblokken

Omdat het niveau in de klas zo divers is worden de taallessen gegeven in groepsdoorbroken niveaugroepen. De leerlingen worden ingedeeld aan de hand van het Cito spellingsniveau. Bij  begrijpend lezen is de indeling conform het begrijpend lezen niveau. Het aanbod in het taalblok wordt door de leerkracht, in samenspraak met de IB-er, samengesteld. Er kan aandacht worden besteed aan de volgende domeinen: aanvankelijk lezen, voorgezet lezen, spelling, begrijpend luisteren, begrijpend lezen, stillezen en stellen.

Bovenbouw

In de reguliere bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse taal methode aangeboden door Deviant:  - Starttaal Instap - Via Vooraf - Via Vervolg

Starttaal Instap is speciaal ontwikkelt voor leerlingen, die de lesstof in Via Vooraf / Op weg naar 1F (nog) niet aankunnen en meer tijd en kleinere stappen nodig hebben om basisvaardigheden taal aan te leren. Startaal Instap bestaat uit 4 thema´s en bevatten elk 5 taaltaken en 1 herhalingstaak.  Via Vooraf is een methode van Deviant, voor deelnemers binnen het Praktijkonderwijs, VSO / ZML en niveau 1 van het MBO. Het is een leerwerkboek met een online component, dat de deelnemer op weg helpt naar niveau 1F. De leerwerkboeken zijn overzichtelijk vormgegeven en in de inhoud wordt gestructureerd aangeboden. De leerwerkboeken zijn afwisselend. Afbeeldingen zijn functioneel en ondersteunen de lesstof. Via Vooraf biedt de taal zwakkere deelnemer binnen het VSO - ZML, PRO, VMBO en MBO de mogelijkheid om op een leuke en uitdagende manier bezig te zijn met de Nederlandse taal.

Gebruik I-pads en Chromebooks

Voor de onderbouw kan gebruik worden gemaakt van de verwerkingssoftware van Gynzy-kids en Squla Tijdens de taal niveaugroepen wordt de verwerking afgestemd op de instructie. Buiten de taal niveaugroepen om kunnen de leerlingen zelfstandig werken. Voor de bovenbouw gebruiken we de digitale verwerkingssoftware van Deviant. Starttaal Online is een online oefen- en toetsprogramma, waarin alle thema´s en onderwerpen uit alle leerwerkboeken aan bod komen.