Commissie van begeleiding
De commissie van begeleiding bestaat uit directie, psycholoog en schoolarts. Wekelijks komt de commissie bijeen en draagt zorg voor het welzijn van alle leerlingen. Eenmaal per jaar worden de ontwikkelingen en het uitstroomperspectief van alle leerlingen besproken in de leerlingbespreking

Schoolarts
De schoolarts is bijna elke vrijdag aanwezig op de school. Leerlingen worden elke twee/drie jaar opgeroepen voor een onderzoek, waarbij de ouders van harte welkom zijn. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe het staat met de gezondheid (lengte, gewicht, ogen, oren) of fysiotherapie of specialisten verwijzingen nodig zijn en hoe eventuele controles verlopen. Extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overgewicht. Tevens wordt met de leerling besproken hoe het op school en thuis gaat.

Psycholoog
De psycholoog is verantwoordelijk voor het psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is nodig voor de aanvraag van de TLV. Ook observatie in de groep behoort tot het werkterrein van de psycholoog. De psycholoog deelt de uitkomst van een onderzoek eerst met de ouders en de leerling. Daarna worden de onderzoeken in de commissie van begeleiding besproken.

Ouder- en Kindadviseur
Met de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente werkt de school samen met de Ouder- en Kindadviseur (OKA). Onze school is verbonden aan het Ouder- en Kindteam (OKT) van Amsterdam Nieuw-West. 

Interne begeleiding
De school heeft twee intern begeleiders. Een voor de reguliere groepen en een voor de vaardigheidsgroepen. Zij dragen zorg voor implementatie van nieuwe onderwijsontwikkelingen, materialen en methoden. Het verzamelen van de opbrengsten van het onderwijs, de analyse en het bespreken hoe het rendement van het onderwijs kan worden verhoogd, is een belangrijk onderdeel van de taak. Verder observeren ze regelmatig in de groepen en leveren een bijdrage aan de scholing van het personeel op studiedagen. 

Specialistische Jeugdhulp
Speciaal Onderwijs Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft , dan is er op school een team van jeugdhulpverleners beschikbaar. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding, groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders, zodat de leerling zich ook thuis optimaal kan ontwikkelen. De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan de school en vormen een vertrouwd gezicht. Voor deze hulp op school is geen verwijzing nodig. Onze school werkt samen met Cordaan en Fibbe studiecentrum voor leerontwikkeling

Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (V)SO.pdf

Aandachtsfunctionarissen:
- Marjolein de Bot
- Sanya Valkenburg

Logopedie
Op de school is een logopediste werkzaam. Iedere leerling wordt na toelating logopedisch gescreend. Gekeken wordt naar de voorwaarden van de communicatieve vaardigheden, zoals beurt nemen, luisterhouding, oogcontact en initiatiefname tot communiceren en naar het niveau van de spraak/taalontwikkeling. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het mondgedrag, de articulatie, eet- en drinkproblematiek, stemgebruik, stotteren en gehoorproblemen. De logopediste is verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerkracht en de onderwijsassistent om de communicatie en de spraak/taalontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Fysiotherapie
Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van de motoriek, kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut afkomstig van een particuliere praktijk (Hofmijster). Op advies van de schoolarts, huisarts en/of specialist en in overleg met de fysiotherapeut, kan de leerling in aanmerking komen voor behandeling op school. 

Ergotherapie
Wanneer dagelijkse activiteiten, zoals aan- uitkleden of zelfstandig reizen extra moeilijk uit te voeren zijn voor leerlingen, kunnen ze door de schoolarts, huisarts of specialist doorverwezen worden naar de ergotherapeut. Samen met de ergotherapeut oefent de leerling de activiteit. Hierbij kan een andere manier van handelen aangeleerd worden of kan een aanpassing/hulpmiddel aangeschaft worden. In overleg met de ouders vindt behandeling en/ of advies plaats op school of thuis. De ergotherapeut is afkomstig vanuit de particuliere praktijk ‘Kaat’. 

Schooltandarts
Tweemaal per jaar bezoekt de schooltandarts onze school. De leerlingen kunnen daar terecht voor de halfjaarlijkse controle. Bij noodgevallen kunt u bellen naar 020-6166332.