Overzicht van de ondersteuning van VSO De Heldring


A. De kracht van de school (max. 300 woorden)

VSO De Heldring biedt een rijk onderwijsaanbod aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking. Het schoolgebouw is modern en afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Er zijn goed ingerichte praktijklokalen, een prachtig theater, een mooie gymzaal en een aantrekkelijke pauzeruimte voor leerlingen. Plezier en veiligheid staan hoog in het vaandel. Het onderwijs op VSO De Heldring is gericht op de toekomst. Wonen, werken en vrije tijd zijn de belangrijkste thema’s. Het taal- en rekenaanbod is recent herzien. Er is veel oog voor de functionaliteit van de lessen. Wij werken met groepsdoorbroken niveaugroepen en kunnen hierdoor ons onderwijs afstemmen op het niveau en de belangstelling van de leerlingen. Ons team werkt volgens een zelf ontwikkelde orthopedagogische aanpak (OPA) waarbij wij focussen op gewenst en gedrag en mogelijkheden van de kinderen. We creëren veel oefensituaties waarin leerlingen positief gedrag kunnen leren. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid staan centraal. Arbeidstoeleiding is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod om de leerlingen een geschikte plek op de arbeidsmarkt te bieden. De leerlingen volgen verschillende praktische lessen en lopen (snuffel)stages om te ontdekken wat ze kunnen en leuk vinden om te leren. In de eindgroepen kunnen de leerlingen verschillende branchegerichte opleidingen volgen en gerichte externe stages lopen. Voor de opleidingen kunnen de leerlingen een landelijk erkend certificaat behalen. Sinds 2013 mag de school het predicaat Excellente School voeren.B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school (max. 50 woorden per onderdeel)

Ondersteuning bij taal- en rekenen

Hoe werkt de school hieraan? 

Taal 


Met het vak Nederlandse taal willen we de communicatieve vaardigheden verbeteren, waaronder de schriftelijke en mondelinge communicatie. Woordenschatlessen worden gegeven rondom een bepaald thema. Iedere dag worden taal- en leeslessen gegeven in niveaugroepen. Het aanbod varieert van mondelinge communicatie tot en met lezen op AVI-plus niveau.

DyslexieRekenen 


Rekenen wordt ook gegeven in niveaugroepen. We gebruiken de methoden Maatwerk, Rekenboog, Op weg naar 1F en Klasse!Winkel. In de eindgroep ligt de focus op toegepast rekenen zoals, meten, wegen en geldrekenen. In de vaardigheidsgroepen leren sommige leerlingen in praktische situaties rekenkundige begrippen toe te passen.

Dyscalculie


nvtOndersteuning bij intelligentie

Hoe werkt de school hieraan? 

Meer- en hoogbegaafdheid

nvt

Disharmonische intelligentie

nvt


Ondersteuning bij motivatie en leren

Hoe werkt de school hieraan? 

Motivatie en concentratie

De school werkt met het direct instructiemodel. Leerlingen krijgen duidelijke uitleg en betekenisvolle opdrachten, waardoor ze actief bij de les worden betrokken.

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

De leerlijn leren-leren is een belangrijk onderdeel van ons lesaanbod.


Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren

Hoe werkt de school hieraan? 

Sociale vaardigheden


Door interne en externe hulp in de vorm van therapieën. Te denken valt aan creatieve therapie, weerbaarheidstraining en sociale vaardigheidstraining. Dit wordt gegeven door Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling of door de schoolpsycholoog.


Angst en stemming (incl. faalangst)  

idem

Omgaan met grenzen


idem

Middelengebruik en verslaving

nvt


Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen

Hoe werkt de school hieraan? 

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek

Zo nodig door maatwerk.

Logopedie, fysio- en ergotherapie zijn beschikbaar.


Ondersteuning thuis en vrije tijd

Hoe werkt de school hieraan? 

Ondersteuning thuis/vrije tijd

De school werkt nauw samen met het Ouder en Kind Team, Cordaan en Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling.

Twee maal per week is er mogelijkheid voor naschoolse sportactiviteiten. 

 

 

Overige ondersteuning

Hoe werkt de school hieraan? 

Onderwijszorg arrangementen 


Voor een groep leerlingen met psychiatrische problematiek zijn twee trainingsgroepen gerealiseerd. Hierin zitten maximaal 7 leerlingen, begeleid door een leerkracht en twee onderwijsassistenten.


NB. Leerlingen met externaliserende gedragsproblematiek, waarbij de veiligheid van leerlingen en personeel niet meer kan worden gewaarborgd kunnen wij geen plek bieden binnen onze school.