In het ondersteuningsoverzicht kunt u lezen welke ondersteuning wij de leerlingen kunnen bieden.


Overzicht van de ondersteuning van VSO de Heldring


Welke leerroutes zijn er?

  • Leerroute 1: Belevingsgerichte dagbesteding
  • Leerroute 2: Taakgerichte en activerende dagbesteding
  • Leerroute 3: Beschut werk
  • Leerroute 4/5: Arbeid / arbeid met certificaten MBO entree

A. De kracht van de school 

De Heldring werkt met PLEZIER en PROFESSIONEEL aan het PERSPECTIEF van de leerlingen.


Wij bieden specialistisch onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar. Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt passend werk voor iedere leerling gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief burgerschap.


Wij werken op school met een ontwikkelingsperspectief. Dit is een document dat duidelijk maakt naar welke uitstroombestemming en daarmee samenhangend uitstroomniveau de school de leerling begeleidt.

De weg daarnaartoe is de leerroute. De leerroute is een bundeling van leerlijnen, zowel voor basisleerlijnen als voor de ondersteunende leerlijnen.


Leerroute 5/4/3 (A/B) Reguliere groepen

De leerlingen worden voorbereid op sociale werkvoorziening, arbeidstrainingscentrum en beschut werk. Arbeidsvaardigheden als zelfstandig werken, reflecteren op eigen handelen, samenwerken en een taak voorbereiden, zelfstandig uitvoeren en overzien zijn belangrijke leerdoelen.


Leerroute 3/2/1 (B/C/D) Vaardigheidsgroepen

De leerlingen worden voorbereid op beschut werk, taakgerichte en activerende dagbesteding en belevingsgerichte dagbesteding. In de vaardigheidsgroepen wordt een programma op maat verzorgd voor leerlingen die baat hebben bij veiligheid en scholing in praktische vaardigheden. 


Leerroute Trainingsgroepen

Onder begeleiding van een leerkracht en 2 onderwijsassistenten wordt onderwijs aan maximaal 7 leerlingen verzorgd. Het accent in deze groepen ligt op het sociaal emotioneel functioneren. Het streven is dat deze leerlingen na een jaar, of langer indien dat nodig is, doorstromen naar de vaardigheids- of reguliere groepen.

Sommige leerlingen blijven aangewezen op deze gestructureerde onderwijssetting.


Vanuit de SJSO werkt de school samen met Cordaan en Fibbe studiecentrum voor leerontwikkeling.B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school (hoe doe je het?)

Ondersteuningsbehoefte bij leren en ontwikkelen

Hoe werkt de school hieraan? 

basis / aanvullend / intensief

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

Basis: 

Alle leerlingen werken met een dagrooster. Wij werken op school met de leerlijnen van het CED. Deze heeft de school aangepast. 

Wij werken in alle groepen met het direct instructiemodel. De instructie wordt veelal in niveaugroepen gegeven.


Aanvullend:

Individuele ondersteuning van de leerling bij het plannen en organiseren.


Intensief:

Individueel dagprogramma


Motivatie en concentratieBasis:

Alle leerlingen werken aan de leerlijn Leren Leren. 


Aanvullend en intensief:

Individueel of groepstraject (TG)

Taal (oa NT2 en dyslexie)Basis:

Met het vak Nederlandse taal willen we de communicatieve vaardigheden, waaronder schriftelijke en mondelinge taal verbeteren. 

Woordenschatlessen worden gegeven rond bepaalde thema’s. Iedere dag worden taal/leeslessen gegeven in niveaugroepen. Het aanbod varieert van mondelinge communicatie tot en met lezen op AVI-plus niveau.

We werken met verschillende methodes; deviant, nieuwsbegrip, spelling in de lift en maken daarbij vaak gebruik van ICT als hulpmiddel.


Aanvullend: 

Er wordt met leerlingen extra gelezen in kleine groepjes. Hier worden speciaal teksten voor gezocht die aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Dit om het begrijpend lezen en plezier in lezen te bevorderen. 


Intensief:

Voor leerlingen die nog geen AVI-niveau hebben, maar wel de potentie hebben om te leren lezen, wordt gebruik gemaakt van Bouwlezen.


Rekenen (oa dyscalculie)Basis:

Rekenen wordt in niveaugroepen gegeven. We gebruiken rekenboog, op weg naar 1F en de Klasse!winkel. In de eindgroepen ligt het accent op toegepast rekenen; meten, wegen en geldrekenen.


Aanvullend:

Er wordt gebruik gemaakt van ICT als hulpmiddel. Bijv. met Gynzy. 


Intensief:

Voor leerlingen die geen getalbegrip hebben en niet kunnen rekenen, krijgen compensatie en worden er rekenbegrippen in praktische situaties aangeboden.Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling

Hoe werkt de school hieraan? 

basis / aanvullend / intensief

Sociale vaardighedenBasis:

Er wordt in de hele school een eenduidige orthopedagogische aanpak gehanteerd. De regels worden door iedereen toegepast en zijn visueel zichtbaar in de hele school.

Alle leerlingen krijgen een lesaanbod dat gericht is op de leerlijn Leren functioneren in sociale situaties.

In de reguliere groepen wordt Leefstijl gebruikt, in de vaardigheidsgroepen Beste burgers.


Aanvullend:

Rots en water training

Sterk op reis. (Stichting MEE)


Intensief:

Individuele trajecten (FIbbe)

Angst en stemming (incl. faalangst)  


Zie sociale vaardigheden

Omgaan met grenzenBasis:

Vanaf januari krijgen alle leerlingen 1 dag in de week lessen rondom seksuele vorming en omgaan met grenzen. 

In de reguliere groepen wordt gebruik gemaakt van Lang Leve de Liefde, in de vaardigheidsgroepen Kriebels in je buik. 


Aanvullend:

In maart vieren wij met de hele school de week van Lang Leve de Liefde. De aula wordt ingericht rondom dit thema en in alle klassen is er de hele week extra aandacht voor het thema. Ook is er een voorstelling die aansluit bij het thema. 


Intensief:

Stichting MEE geeft in kleine groepje lessen rondom het thema Je lijf je lief

Middelengebruik en verslaving


Basis:

Voorlichtingslessen, burgerschapslessen


Aanvullend en intensief:

Individuele  hulpverlening

Ondersteuning thuis/vrije tijd


Basis:

Voorlichtingsactiviteiten voor ouders wordt georganiseerd.


Aanvullend:

Naschoolse sportactiviteiten van Prisma

o.a. judo


Intensief:

Levvel 5, Heppie zijn, Happy to move, Novakindcentrum, Jongeren die het kunnen, 

Samenwerkingspartners

Stichting MEE, Prisma.


Ondersteuning bij communicatie

Hoe werkt de school hieraan? 

basis / aanvullend / intensief

Gebruik gebaren en/of picto’s


Basis:

Er wordt gebruikt gemaakt van gebaren ter ondersteuning van de totale communicatie. Ook hangen in de hele school pictogrammen en zijn de regels visueel zichtbaar.

We hebben een logopediste op school werken.


Aanvullend/ intensief:

individuele of groepstherapie logopedie.


Anders


NVT

Samenwerkingspartners


NVT


Ondersteuning bij fysieke situatie

Hoe werkt de school hieraan? 

basis / aanvullend / intensief

Motorische beperking /beperkte mobiliteit


Er is een lift op school aanwezig. Vanuit Cordaan kan er hulp geboden worden bij ADL.


aanvullend/ intensief:

Er is een fysiotherapeut op school werkzaam vanuit een fysiotherapiepraktijk. 

Slechtziendheid / Slechthorendheid


Individuele hulpmiddelen worden indien nodig ingezet.

Samenwerking met Visio.

Samenwerkingspartners

Visio en Bartimeus


Ondersteuning bij medische situatie

Hoe werkt de school hieraan? 

basis / aanvullend / intensief

Chronisch ziek


Geen specifiek aanbod

Beperkte belastbaarheid


Geen specifiek aanbod

Samenwerkingspartners


GGD schoolarts