De Medezeggenschapsraad (MR)
 
De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR zijn de ouders en personeel vertegenwoordigd van zowel het SO als het VSO.
 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.
 
De MR heeft instemmingsrecht bij o.a. de volgende zaken:
verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; het schoolreglement; beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.
 
En de MR heeft adviesrecht bij o.a. de volgende zaken:
beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; het vakantierooster; nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.
 
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.
 
Heeft u belangstelling voor de beleidsmatige kant van de school, dan kunt u als lid of toehoorder in de medezeggenschapsraad (MR) een bijdrage leveren.
 
Tarik Simsek (voorzitter van de MR)