De MR

De MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheid over een aantal belangrijke zaken die het personeel en de ouders betreffen: bijvoorbeeld verandering van schooltijden, de schoolbegroting en veranderingen op onderwijskundig gebied. Zowel de locatie West als de locatie Noord heeft een MR. De beide raden hebben 2 ouders en 2 personeelsleden en vergaderen gezamenlijk. De directie is op uitnodiging aanwezig. De MR vergadert gemiddeld 4 keer per jaar en maakt elk jaar een jaarverslag en een planning voor het komende schooljaar. Voor alle scholen die onder het bestuur vallen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Heeft u een vraag voor de MR, of wilt u een onderwerp dat de MR aangaat inbrengen? Dan kunt u de MR bereiken op het volgende e-mailadres: mr@deheldringschool. nl

De ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders. Leden van de ouderraad worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de school. Een belangrijke taak van de ouderraad is het beheren van de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is € 40, - per leerling. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor feesten, vieringen en excursies. Ouders kunnen altijd met vragen of ideeën bij de ouderraad terecht.