ESF investeert in jouw toekomst!
toezegging ESF 7 april 2021

VSO De Heldringschool ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Amsterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam voor het schooljaar 2020-2021 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Voor VSO De Heldringschool betekent dit een ESF-subsidie van afgerond € 12.000.

VSO De Heldringschool investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen vanaf het derde leerjaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages.

Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. De ESF-subsidie is een financiële stimulans om hier nog beter invulling aan te geven.
VSO de Heldring krijgt Europese subsidie Onder de projectnaam “De weg naar zelfstandigheid" is ESF-subsidie aangevraagd voor het schooljaar 2010-2011. Deze subsidie, bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar, is bedoeld om de leerlingen in een vroeg stadium ervaring te laten opdoen met praktische vaardigheden. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat schoolverlaters een soepele overgang maken van school naar een plek op de arbeidsmarkt.

Ook heeft VSO de Heldring  voor 2012/2013 ESF subsidie gekregen voor verschillende thema's.
In 2014/2015 heeft VSO de Heldring samen met andere VSO scholen en Praktijkonderwijs subsidie aangevraagd.
Doel is: zoveel mogelijk leerlingen een passende werkplek te bezorgen. Het accent lag hierbij op: stagebegeleiding; jobcoaching en branchegerichte opleiding.  Met de bovengenoemde activiteiten sloot de subsidieaanvraag aan op de visie van de school: ' De Heldring Werkt ', met plezier, professioneel en perspectief.
Ook voor dit jaar zal VSO de Heldring een subsidie aanvragen.
De gemeente Amsterdam heeft onder de projectnaam “Pro Vso Amsterdam 2014 2016” ESF-subsidie aangevraagd voor de in de arbeidsmarktregio Amsterdam gevestigde PrO-/vso-scholen. De ESF-subsidie -bestemd voor leerlingen vanaf het derde leerjaar- is aangevraagd en verkregen voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016.
 
Met de ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Amsterdam faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen, die de school binnen afzienbare tijd zullen verlaten of reeds hebben verlaten. Deze jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben voor het verkrijgen of behouden van een baan extra aandacht en hulp nodig.
 
Hoewel PrO-/vso-scholen de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de arbeidstoeleiding, is de ESF-subsidie juist nu zeer gewenst om de (ex-)leerlingen adequate, passende professionele ondersteuning/begeleiding te bieden. De ESF-middelen kunnen worden aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren. De scholen sluiten hiermee aan op “Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015–2018” van de gemeente Amsterdam waarin staat dat extra inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan zonder opleiding of werk.